REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ – BIEG DO PUSTEGO GROBU

ORGANIZATORZY

 1. Fundacja św. Eugeniusza REPARATIO CORDIS
 2. Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
 3. a) o. Piotr Darasz – Proboszcz parafii i prezes Fundacji.

CEL

 1. Upamiętnienie biegu św. Apostołów Piotra i Jana w poranek wielkanocny w nadziei  na spotkanie z prawdziwie zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.
 2. Integracja społeczności parafialnej i lokalnej.
 3. Promocja aktywności fizycznej i rodzinnego, wspólnego spędzania czasu wolnego.
 4. Promocja terenu i przyrody parafii św. Teresy w Siedlcach.
 5. Zgromadzone środki finansowe z wpisowego posłużą do rozwoju i dalszego funkcjonowania Poradni Rodzinnej i Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci pod Aniołami.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg do pustego grobu odbędzie się dnia 21 kwietnia 2024 roku (niedziela) o godz. 14.00
 1. Biuro zawodów będzie znajdować się w Domu św. Eugeniusza ul. Garwolińska 19 i będzie czynne w dniu powyższych zawodów od godz. 11.30.
 2. Trasa biegu będzie wyznaczona drogami asfaltowymi i chodnikami dla pieszych.
 3. Trasa będzie oznaczona taśmami i innymi znakami oraz będzie zabezpieczona przez osoby ze służby porządkowej.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W BIEGU DO PUSTEGO GROBU, może wystartować każdy. Osoby, które nie ukończyły 18 lat winne są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Organizatorzy ustalają limit 200 uczestników wydarzenia.
 3. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zarejestrować swój udział w biurze zawodów lub telefonicznie pod nr. telefonu 576 448 446 Domu św. Eugeniusza w dniach od 8 kwietnia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r. od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 19.00.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, którego druk będzie dostępny w biurze zawodów.
 5. Każdy zawodnik zobowiązuje się do wpłacenia opłaty startowej, która wynosi 30 zł. Dzieci do lat 12 koszt startowego wynosi 20 zł.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 8 kwietnia do 19 kwietnia telefonicznie pod nr telefonu 576 448 446 w Domu św. Eugeniusza od godziny 16.00 do 19.00. lub osobiście w biurze zawodów w Domu św. Eugeniusza przy ul. Garwolińskiej 19.
 2. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia bezpośredniego w biurze zawodów w dniu biegu do godz. 13.30
 3. Opłatę startową będzie można uiścić w Domu św. Eugeniusza podczas zgłoszenia uczestnika do biegu lub w dniu biegu w biurze zawodów do godz. 13.30.
 4. Organizator nie wystawia faktur VAT za udział w imprezie.
 5. Opłata nie podlega zwrotowi, podczas gdy zawodnik zrezygnuje ze startu w imprezie.
 6. Szczegółowe informacje będą udzielane pod nr tel. 576 448 446 w Domu św. Eugeniusza w 16.00 – 19.00.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje nr startowy, koszulkę startową, poczęstunek na mecie biegu, pamiątkowy dyplom.
 2. W każdej kategorii biegu tj. biegu dziecięcego i open, zostaną nagrodzone trzy pierwsze osoby wśród dziewczynek i chłopców oraz kobiet i mężczyzn.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas biegu. Wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach biegowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych. Druki oświadczeń dostępne będą w biurze zawodów. Niewypełnienie powyższych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w biegu.
 2. Każdy uczestnik startujący w biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu swojego stroju startowego.
 3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 4. Dekoracja zawodników odbędzie się po zakończeniu biegu.
 5. Limit na pokonanie trasy to 45min.
 6. W ewentualnie wynikłych sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmie organizator.

o. Piotr Darasz OMI – prezes fundacji