KATECHIZM DLA DZIECI KOMUNIJNYCH

 

Część I PACIERZ

Znak krzyża świętego

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się Z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.
2. A bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć.
4. Posty nakazane zachowywać.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Święcenia.
7. Małżeństwo.

Trzy cnoty Boskie

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Uczynki miłosierne co do duszy

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych odwiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Siedem darów Ducha Świętego

1.Mądrość.

2.Rozum.

3.Rada.

4.Męstwo.

5. Umiejętność.

6. Pobożność.

7. Bojaźń Boża.

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego, i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo…

A Słowo ciałem się stało. I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W czasie wielkanocnym zamiast „Anioł Pański” mówi się: Królowo nieba, wesel się, alleluja, Bo Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa przed nauką

Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze! Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas Z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po nauce

Dzięki Ci, Boże, za światło tej Nauki ! Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed posiłkiem

Boże, Ty żywisz ptaki powietrzne i przyozdabiasz lilie polne. Błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za ten posiłek, który mamy spożywać. Prosimy Cię, Panie, daj wszystkim ludziom konieczne do życia pożywienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, który nas posiliłeś przy tym stole. Spraw, niech pokarm przyjęty dla pokrzepienia ciała przyczynia się także do naszego duchowego wzrostu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Część II

KATECHIZM

Zestaw pytań i odpowiedzi

O Panu Bogu

1. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, i Ojciec nasz najlepszy.

2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?
Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

3. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?
Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Świętą.

4. Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?
Pan Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze, i dlatego Pana Boga nazywamy wiecznym.

5. Gdzie jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest w niebie, na ziemi i na każdym miejscu.

6. Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?
Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

7. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?
Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

8. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?
Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie stworzenia swoje.

9. Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?
Bo Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze.

10. Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?
Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

O Aniołach

11. Kto to są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

12. Na co Pan Bóg stworzył Aniołów?
Pan Bóg stworzył aniołów, aby Pana Boga chwalili, ludziom do zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem w niebie.

13. Jak nazywamy aniołów, którzy nam pomagają?
Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

14. Czy wszyscy aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?
Niektórzy aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

15. Jak Pan Bóg ukarał zbuntowanych aniołów?
Zbuntowanych aniołów Pan Bóg strącił do piekła, gdzie nie mogą oglądać Go i cierpią wieczne męki.

16. Jak nazywamy zbuntowanych aniołów?
Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami albo diabłami.

17. Co czynią złe duchy?
Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

O człowieku

18. Skąd się wziął człowiek?
Człowieka stworzył Pan Bóg.

19. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną.

20. Do kogo jest podobna dusza ludzka?
Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest duchem, ma rozum i wolną wolę i nigdy nie umiera.

21. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił jego wolę i żył wiecznie, szczęśliwie we wspólnocie z Nim.

22. Dlaczego pierwsi ludzie byli szczęśliwi?
Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi, bo byli miłymi dziećmi Bożymi, praca nie była dla nich ciężarem, nie chorowali i mieli nie umierać.

23. Z czego najbardziej cieszyli się pierwsi ludzie?
Cieszyli się najbardziej z tego, że w duszy mieli łaskę uświęcającą.

24. Co sprawia w duszy łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca  czyni duszę piękną i miłą Bogu, łączy nas z Panem Jezusem i daje prawo do nieba.

O grzechu pierworodnym

25. Czego wymagał Pan Bóg od pierwszych ludzi?
Pan Bóg wymagał, aby pierwsi ludzie kochali Go i byli Mu posłuszni.

26. Czy pierwsi ludzie byli posłuszni Panu Bogu?
Pierwsi ludzie nie byli posłuszni Panu Bogu. Diabeł namówił ich do nieposłuszeństwa.

27. Jak nazywa się nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?
Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

28. Jak Pan Bóg ukarał pierwszych ludzi za ich grzech?
Pan Bóg pozbawił ich łaski uświęcającej, prawa do nieba i przestali być dziećmi Bożymi; Pan Bóg zapowiedział, że za karę będą musieli ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

29. Czy te kary dotknęły tylko pierwszych ludzi?
Kary te spadły na wszystkich ludzi, czyli wszyscy ludzie rodzą się z grzechem pierworodnym.

30. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?
Od grzechu pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

O rzeczach ostatecznych

31. Co to jest śmierć?
Śmierć jest to rozłączenie duszy i ciała.

32. Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?
Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży.

33. Dokąd idzie dusza po sądzie?
Po sądzie Bożym czeka duszę albo nagroda w niebie, albo oczyszczeniu w czyśćcu, albo wieczna kara w piekle.

34. Jaka jest nagroda w niebie?
Dusze w niebie są szczęśliwe, bo oglądają Pana Boga, są razem z Panem Jezusem, Najświętszą Maryją Panną, Aniołami i Świętymi.

35. Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?
Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.

36. Co się dzieje z duszą w czyśćcu?
Dusza w czyśćcu przez jakiś czas cierpi dotkliwe męki, a potem idzie do nieba.

37. Kiedy i ciało otrzyma nagrodę albo karę wieczną?
Na końcu świata wszyscy ludzie zmartwychwstaną na Sąd Ostateczny. Wtedy również ciało człowieka otrzyma nagrodę albo karę wieczną.

O przykazaniach Bożych

38. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?
Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć.

39. Które jest pierwsze przykazanie Boże?
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

40. Kiedy zachowujemy pierwsze przykazanie Boże?
Pierwsze przykazanie zachowujemy, gdy:
1. wierzymy w Pana Boga i we wszystko, co Pan Bóg objawił,
2. modlimy się często — rozmawiamy z Panem Bogiem,
3. oddajemy Mu cześć.

41. Które jest drugie przykazanie Boże?
Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.

42. Kiedy zachowujemy drugie przykazanie Boże?
Drugie przykazanie zachowujemy, gdy:
1. szanujemy Imię Boże i imiona świętych,
2. szanujemy miejsca i rzeczy poświęcone,
3. szanujemy osoby poświęcone Panu Bogu,
4. zachowujemy skupienie w kościele – poważnie zachowujemy się w kościele.

43. Które jest trzecie przykazanie Boże?
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

44. Kiedy zachowujemy trzecie przykazanie Boże?
Trzecie przykazanie Boże zachowujemy, gdy:
1. przeznaczamy niedziele i święta na oddanie czci Bogu,
2. na uczestniczenie we Mszy świętej,
3. na odpoczynek i pełnienie dobrych uczynków.

45. Które jest czwarte przykazanie Boże?
Czcij ojca swego i matkę swoją.

46. Kiedy zachowujemy czwarte przykazanie Boże?
Czwarte przykazanie Boże zachowujemy, gdy:
1. szanujemy, kochamy i słuchamy swoich rodziców,
2. szanujemy opiekunów i przełożonych,
3. kochamy i modlimy się za swoją Ojczyznę.

47. Które jest piąte przykazanie Boże?
Nie zabijaj.

CZĘŚĆ II

48. Kiedy zachowujemy piąte przykazanie Boże?
Piąte przykazanie zachowujemy, gdy:
1. szanujemy życie i zdrowie własne,
2. szanujemy życie i zdrowie innych ludzi,
3. gdy nie niszczymy i nie zanieczyszczamy naturalnego środowiska,
4. opiekujemy się zwierzętami i ptakami.

49. Które jest szóste i dziewiąte przykazanie Boże?
Szóste przykazanie: Nie cudzołóż.
Dziewiąte przykazanie: Nie pożądaj żony bliźniego twego.

50. Kiedy zachowujemy szóste i dziewiąte przykazanie Boże?
Przykazanie szóste i dziewiąte zachowujemy, gdy:
1. zachowujemy się skromnie,
2. mamy czyste myśli i słowa,
3. unikamy okazji do powstawania nieczystych myśli i bezwstydnego zachowania się.

51. Które jest siódme i dziesiąte przykazanie Boże?
Siódme przykazanie: Nie kradnij.
Dziesiąte przykazanie: Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest (bliźniego twego).

52. Kiedy zachowujemy siódme i dziesiąte przykazanie Boże?
Siódme i dziesiąte przykazanie zachowujemy, gdy:
1. nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela,
2. szanujemy cudze i własne rzeczy,
3. szanujemy rzeczy społeczne,
4. oddajemy rzeczy znalezione lub pożyczone
5. szanujemy pracę ludzi.

53. Które jest ósme przykazanie Boże?
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

54. Kiedy zachowujemy ósme przykazanie Boże?
Ósme przykazanie zachowujemy, gdy:
1. mówimy prawdę,
2. mówimy dobrze o innych ludziach,
3. nie pozwalamy innym mówić źle o bliźnich.

55. Które są najważniejsze przykazania Boże?
Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są przykazania miłości:
1. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
2. A bliźniego swego jak siebie samego.

O przykazaniach kościelnych

56. Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachować powinien?
Przykazania kościelne.

57. Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?
Sam Pan Jezus.

58. Ile jest przykazań kościelnych?
Przykazań kościelnych jest pięć:

1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych;

2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się;
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć;

4. Posty nakazane zachowywać;

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

O grzechu

59. Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

60. Czy wszystkie grzechy są jednakowe?
Nie wszystkie grzechy są jednakowe; jedne są ciężkie, czyli śmiertelne, inne są lekkie, czyli powszednie.

61. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?
Gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej rzeczy.

62. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?
Przez grzech śmiertelny człowiek obraża Pana Boga, zrywa z Nim przyjaźń, krzywdzi braci, pozbawia się łaski uświęcającej i prawa do nieba, zasługuje na kary tu na ziemi i potępienie wieczne.

O Panu Jezusie

63. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

64. W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?
Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

65. Kto jest Ojcem Pana Jezusa?
Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

66. Kto jest Matką Pana Jezusa?
Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.

67. Kim był święty Józef?
Święty Józef był Opiekunem Pana Jezusa.

68. Dlaczego Matka Boża nazywa się Najświętsza?
Matka Boża nazywa się Najświętsza, bo nie miała żadnego grzechu i była pełna łaski Bożej.

69. Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą?
Matka Boża nazywa się Niepokalanie Poczętą, bo wolna była od grzechu pierworodnego i była pełna łaski Bożej.

O łasce Bożej

70. Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?
Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy laski Bożej.

71. Kto wysłużył nam łaskę Bożą?
Łaskę Bożą wysłużył nam Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.

72. Jakie są rodzaje łaski Bożej?
Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

73. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, czyni dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

74. Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcająca?
Po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą na chrzcie świętym.

75. Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?
Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełnia grzech ciężki.

76. Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?
Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty.

77. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

O Sakramentach świętych

78. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam życie Boże.

Sakrament jest to widzialny znak, niewidzialnego Boga.

79. Co sprawiają sakramenty święte w nas?
Przez sakramenty święte Pan Jezus łączy się z nami, udziela nam życia Bożego i daje swoje łaski.

80. Ile jest sakramentów świętych ?
Sakramentów świętych jest siedem:
1. chrzest, 2. bierzmowanie, 3. Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament, 4. pokuta, 5. namaszczenie chorych, 6. kapłaństwo, 7. małżeństwo.

81. Które sakramenty można przyjmować tylko raz w życiu?
Chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń.

O chrzcie świętym

82. Co to jest chrzest święty?
Chrzest święty jest bramą sakramentów; jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, jednoczy nas z Sobą, daje nam życie Boże i włącza nas do Kościoła świętego.

83. Kto może chrzcić?
Chrztu świętego udziela zazwyczaj kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku może udzielić go każdy człowiek.

84. W jaki sposób udziela się Chrztu Świętego?
Chrztu świętego udziela się w ten sposób: polewa się główkę dziecka wodą i jednocześnie wymawia słowa, … ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

O Sakramencie Pokuty

85. Co to jest pokuta?
Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

86. Jakie warunki trzeba wypełnić, aby przyjąć sakrament pokuty godnie i z pożytkiem dla duszy?
Żeby Pan Jezus odpuścił nam grzechy w sakramencie pokuty trzeba: zrobić rachunek sumienia, żałować za grzechy, zrobić mocne postanowienie poprawy, szczerze się wyspowiadać i zadośćuczynić (wynagrodzić) Panu Bogu i ludziom.

87. Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

88. Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów. Trzeba żałować za grzechy, gdyż przez nie obraziliśmy Pana Boga.

89. Co trzeba uczynić po obudzeniu żalu za grzechy?
Po przeproszeniu Pana Boga za grzechy trzeba mocno postanowić więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu.

90. Co to jest spowiedź?
Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

91. Jaka powinna być spowiedź?
Spowiedź powinna być szczera i całkowita, to znaczy, że na spowiedzi trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy.

92. Co się dzieje w duszy przez spowiedź dobrze odbytą?
W spowiedzi dobrze odbytej Pan Jezus odpuszcza grzechy i karę wieczną, przywraca łaskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe do zachowania przykazań.

93. Co to jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest to wypełnienie wyznaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wyrządzonych ludziom.

O sakramencie Eucharystii

94. Co to jest Najświętsza Eucharystia?
Najświętsza Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

95. Kto jest w Najświętszym Sakramencie?
W Najświętszym Sakramencie jest Pan Jezus żywy jako Bóg i Człowiek.

96. Jakie sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy?
Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Eucharystię oraz sakrament święceń.

97. Co czyni Pan Jezus w ofierze Mszy świętej?
We Mszy świętej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu Niebieskiemu oraz karmi nas swoim Ciałem.

98. Co. to jest Msza święta?
Msza święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu.

99. Co to jest Komunia święta?
Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu czyli spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina nazywamy Komunią świętą. We Mszy świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię świętą.

100. Co sprawia w nas Komunia święta?
Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną rodzinę dzieci Bożych, wzmacnia miłość, pomnaża łaskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe.

101. Kto może przyjmować Komunię świętą?
Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy grzechu śmiertelnego.

 

O innych Sakramentach świętych

102. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty rozpala w duszy miłość i daje swoje dary, umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją wyznawał, bronił jej i według niej żył.

Bierzmowanie czyni na s w pełni członkami Kościoła.

103. Co to jest Sakrament Namaszczenia Chorych ?
Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus włącza cierpienia chorego w swoją Mękę, odpuszcza grzechy, udziela szczególne łaski. Sakrament Chorych niekiedy przynosi ulgę w cierpieniach, a nawet przywraca zdrowie.

104. Co to jest Kapłaństwo?
Kapłaństwo jest to Sakrament, w którym Pan Jezus daje władze składania Ofiary Mszy świętej, udziela Sakramentów świętych i łaskę do godnego ich wykonania. Wszyscy wierni uczestniczą w Kapłaństwie Chrystusowym. C

105. Co to jest Małżeństwo?
Małżeństwo jest to Sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

106. Jakie są główne obowiązki stanu małżeńskiego?
1. Wychowywać dzieci i dbać o ich dobro doczesne i wieczne.

2. Żyć zgodnie aż do śmierci w miłości i wierności małżeńskiej.

3. Wspomagać się wzajemnie w dążeniu do szczęścia doczesnego i wiecznego.

 

O Kościele świętym

107. Skąd wiemy o tym wszystkim, czego uczymy się o Panu Bogu?
Sam Pan Bóg objawił to ludziom.

108. Komu polecił Pan Jezus nauczać tego, co Pan Bóg objawił ludziom?
Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom nauczać ludzi tego, co Pan Bóg objawił.

109. Którego Apostoła wybrał Pan Jezus jako swego zastępcę?
Pan Jezus wybrał św. Piotra jako swego zastępcę.

110. Kto jest następcą św. Piotra?
Następcą św. Piotra jest Biskup Rzymu, czyli Papież, Ojciec Święty.

111. Kto jest następcą Apostołów?
Następcami Apostołów są biskupi.

112. Kto pomaga biskupom w nauczaniu tego, co Pan Bóg objawił?
W nauczaniu tego, co Pan Jezus objawił, pomagają biskupom kapłani, czyli księża oraz diakoni.

113. Kto stanowi Kościół święty?
Kościół święty stanowią: papież, biskupi, kapłani, diakoni i wierni. Wszyscy ludzie odkupieni przez Chrystusa stanowią Lud Boży.

114. Jakie są główne obowiązki katolika?
1. Wierzyć w to wszystko, co Pan Bóg objawił, a Kościół naucza,
2. wypełniać przykazania Boże i kościelne,
3. przyjmować sakramenty święte,
4. modlić się i pełnić dobre uczynki.

W kościele…

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(3 razy)

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina! Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Chwała na wysokości…

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Wierzę w jednego Boga…

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Święta

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II
Wielki Czwartek

Licznik

Liczba wyświetleń:
5817139

Statystyki