Dom Św. Eugeniusza w Siedlcach, zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w konkursie plastycznym

Święta Teresa Patronka Misji

Technika: dowolna płaska, format: A4 lub A3, termin: do 1 października 2021r.
Regulamin konkursu na stronie parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach oraz na Facebooku

Zapraszamy do udziału     

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Święta Teresa Patronka Misji

 

  • Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pt. „Święta Teresa Patronka Misji ”, zwanym dalej konkursem.

2.Organizatorem konkursu jest Dom Św. Eugeniusza, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą w Siedlcach, ul. Garwolińska 19, 08 – 110 Siedlce.

3.Celem konkursu jest:

-przedstawienie osoby Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej małej drogi do nieba ( prace nie muszą być portretami św. Teresy, mogą przedstawiać jej życie i patronat, podejście do tematu jest indywidualne i dowolne)

-popularyzacja wiedzy o życiu i patronacie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
-doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego
-prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych

 

  • Uczestnicy konkursu

1.Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

Przedszkole
Szkoły Podstawowe kl. I – III
Szkoły Podstawowe kl. IV – VIII
Młodzież i dorośli

2.W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych umieszczona na karcie zgłoszenia.

3.W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.

 

  • Warunki uczestnictwa

1.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę na arkuszu A4 lub A3.
-technika dowolna płaska ( farba, kredki, ołówek tusz, techniki łączone) bez naklejania elementów sypkich tj. piasek, kasza ryż itp.
-praca może być wykonana samodzielnie lub przy pomocy rodziny( młodsi uczestnicy), należy podać wykonawców na odwrocie pracy.

3.Uczestnik konkursu ma obowiązek podpisać pracę (imię i nazwisko, wiek) oraz dołączyć do pracy konkursowej zgłoszenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, zawierające jego dane osobowe i kontaktowe, podpisaną przez niego lub w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie i opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane.

5.Nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.

6.Prace nadesłane bez podpisanego druku zgłoszenia oraz zgód, nie będą oceniane.

 

  •  Termin i warunki dostarczenia prac

1.Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami należy dostarczyć do:

Domu Św. Eugeniusza w Siedlcach ul. Garwolińska 19

2.Termin nadsyłania prac upływa 1 pażdziernika.2021 r.( wspomnienie św. Teresy)

 

  •  Przebieg konkursu, ocena prac i zasady przyznawania nagrody
  1. Opiekun Domu Św. Eugeniusza powołuje komisję konkursową i jest jej przewodniczącym.

2.Komisja konkursowa wyłania zwycięską pracę i decyduje o przyznaniu nagrody rzeczowej lub wyróżnienia.

3.Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

4.Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania najlepszej pracy i bez przyznania nagrody głównej lub wyróżnienia.

  1. Nazwiska laureatów umieszczone zostaną na stronie internetowej Domu Św. Eugeniusza w Siedlcach.

7.Przy ocenie prac komisja zastosuje następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, estetykę wykonania, walory artystyczne, kreatywność

 

  •  Prawa autorskie

1.Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo własności pracy konkursowej.

2.Zwycięzcy Konkursu nie będą zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania jego pracy konkursowej.

 

  •  Postanowienia końcowe

1.Wystawa pokonkursowa odbędzie się dnia 3 października 2021r. w Domu Św. Eugeniusza.

2.Rozdanie nagród odbędzie się dnia 3 października 2021r. po Mszy św. o godz. 10.30.

3.Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców.

4.W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie konkursu decyzje podejmuje Komisja konkursowa.

5.Dodatkowych informacji udziela – Marzena Grochowska – tel:576448446.

6.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Konkursu pt. „Święta Teresa Patronka Misji”

Domu Św. Eugeniusza przy parafii

Św. Teresy od Dzieciątka  Jezus w Siedlcach

 

Formularz zgłoszenia POBIERZ