Dom Św. Eugeniusza zaprasza wszystkie dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w KONKURSIE plastycznym pt „MOJA MAŁA DROGA DO ŚWIĘTOŚCI”.
   Konkurs ma na celu przedstawienie swojej drogi do świętości, wzorując się na życiu św. Teresy od Dzieciatka Jezus i jej małej drogi do nieba (podejście do tematu jest indywidualne i dowolne).
Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami należy dostarczyć do Domu Św. Eugeniusza w Siedlcach ul. Garwolińska 19 w terminie DO 20 WRZEŚNIA 2022 r.
   Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem który jest zamieszczony na stronie parafii i Facebooku. Wystawa pokonkursowa odbędzie się dnia 2 października 2022 r. w Domu Św. Eugeniusza, a rozdanie nagród odbędzie się dnia 2 października 2022 r. po Mszy św. o godz. 10.30.
   Serdecznie zapraszamy do udziału!
*****************************************************************************************************************************************************************************************
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJA MAŁA DROGA DO ŚWIĘTOŚCI”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pt „Moja mała droga do świętości.”, zwanym dalej konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Dom Świętego Eugeniusza, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą w Siedlcach, ul. Garwolińska 19, 08 – 110 Siedlce.
3. Celem konkursu jest:
– przedstawienie swojej drogi do świętości, wzorując się na życiu Świętej Teresy od Dzieciatka Jezus i jej małej drogi do nieba (podejście do tematu jest indywidualne i dowolne)
– popularyzacja wiedzy o życiu i patronacie Św. Teresy od Dzieciatka Jezus
– doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego
– prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych
§ 2 Uczestnicy konkursu
1. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
Przedszkole
Szkoły Podstawowe kl. I – III
Szkoły Podstawowe kl. IV – VIII
Młodzież i dorośli
2. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych umieszczona na karcie zgłoszenia.
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę na arkuszu A4 lub A3.
– technika dowolna płaska (farba, kredki, ołówek tusz, techniki łączone) bez naklejania elementów sypkich tj. piasek, kasza ryż itp.
– praca może być wykonana samodzielnie lub przy pomocy rodziny (młodsi uczestnicy), należy podać wykonawców na odwrocie pracy.
3. Uczestnik konkursu ma obowiązek podpisać pracę (imię i nazwisko, wiek) oraz dołączyć do pracy konkursowej zgłoszenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, zawierające jego dane osobowe i kontaktowe, podpisaną przez niego lub w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie i opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane.
4. Nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
5. Prace nadesłane bez podpisanego druku zgłoszenia oraz zgód, nie będą oceniane.
§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami należy dostarczyć do:
Domu Św. Eugeniusza w Siedlcach ul. Garwolińska 19 2. Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2022 r.
§ 5 Przebieg konkursu, ocena prac i zasady przyznawania nagrody
1. Opiekun Domu Św. Eugeniusza powołuje komisję konkursową i jest jej przewodniczącym.
2. Komisja konkursowa wyłania zwycięską pracę i decyduje o przyznaniu nagrody rzeczowej lub wyróżnienia.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania najlepszej pracy i bez przyznania nagrody głównej lub wyróżnienia.
5. Nazwiska laureatów umieszczone zostaną na stronie internetowej Domu Św. Eugeniusza w Siedlcach.
6. Przy ocenie prac komisja zastosuje następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, estetykę wykonania, walory artystyczne, kreatywność
§ 6 Prawa autorskie
1. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo własności pracy konkursowej.
2. Zwycięzcy Konkursu nie będą zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania jego pracy konkursowej.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Wystawa pokonkursowa odbędzie się dnia 2 października 2022r. w Domu Św. Eugeniusza.
2. Rozdanie nagród odbędzie się dnia 2 października 2022r.po mszy św. o godz,10.30.
3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie konkursu decyzje podejmuje Komisja konkursowa.
5. Dodatkowych informacji udziela opiekun domu św. Eugeniusza w godz. pracy domu.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszeń

Zgłoszenie do konkursu pobierz