Patronat honorowy :

Instytut Jana Pawła II

  1. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1

02-972 Warszawa

 Organizatorami konkursu są:

Parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,

Garwolińska 19,

08-110 Siedlce

Regulamin konkursu (założenia ogólne):

Cel konkursu: 

Uczczenie wyboru Karola Wojtyły na Stolice Piotrową.

 Cele szczegółowe:

− zapoznanie się z osobą Świętego Jana Pawła II

− szerzenie kultu Świętego Jana Pawła II

− rozwijanie kompetencji plastycznych i literackich

Założenia ogólne konkursu: 

 Konkurs o Świętym Janie Pawle II zwany dalej  konkursem, trwa od  11.09. 2023 roku do 11.10.2023 roku.

Konkurs jest skierowany do uczniów  szkół podstawowych.

Jest organizowany z okazji 45 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Czas Trwania Konkursu:  Konkurs trwa w dniach: od 11.09.2023 r., od godz. 8.00 do dnia 11.10.2023 r. do godz. 18.00
i prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs odbywa się na etapie parafialnym.
Konkurs przeprowadzony jest na następujących poziomach edukacyjnych:

− Klasy 0-3

− Klasy 4-8

Dane teleadresowe do kontaktu

s. M. Ezechiela Szewczyk

Strzelecka 10

08-110 Siedlce

Koordynator konkursu: 

  1. M. Ezechiela Szewczyk

kom. 886- 398- 175

e-mail: mariaezechiela@gmail.com

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 0-3)

Uczeń wykonuje pracę plastyczną na temat: „Maryja w życiu Świętego Jana Pawła II”.

Technika i format pracy: 

− technika – dowolna plastyczna (np. ołówek, kredka, farby, plastelina, wydzieranka, wyklejanka).

 Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. 

− format  – A4

− prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (załącznik nr 1  na końcu regulaminu konkursu)

− każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę

− udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie  danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.

Kryteria oceniania prac konkursowych: 

− zgodność z tematem

− estetyka wykonania

− pomysłowość i oryginalność

− walory artystyczne

− kompozycja

− samodzielność wykonania

Prawa autorskie: 

Prace stają się własnością Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnego  wykorzystywania jako materiał wystawowy oraz do ich opublikowania na stronie internetowej.
Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor
i nie  może być obciążona prawami osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek  z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia jej praw, osoba  wskazana jako autor, jak również jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia  i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń
z tego tytułu.

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-8)

Uczeń wykonuje komiks ukazujący jedno lub kilka wydarzeń z życia Świętego Jana Pawła II i nadaje mu własny tytuł (tytuł może być wkomponowany w pracę lub napisany na odwrocie).

Technika i format pracy: 

− technika  – kolaż

− format – A3

− prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (załącznik nr 1  na końcu regulaminu konkursu)

− każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę

− udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie  danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.

Kryteria oceniania prac konkursowych: 

− zgodność z tematem

− estetyka wykonania

− pomysłowość i oryginalność

− walory artystyczne

− kompozycja

− oryginalne dialogi

− samodzielność wykonania

Terminy realizacji Konkursu: 

Prace należy składać w Domu Świętego Eugeniusza do 11.10.2023r; w godz. od 16.00- 19.30.

NAGRODY 

Uczeń akceptuje fakt, że o konkretnych nagrodach decyduje organizator i uczeń nie ma możliwości wymiany otrzymanej  nagrody na inną. Nie jest możliwe wypłacenie uczniom równowartości pieniężnej nagrody  rzeczowej ani przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.

Gala Finałowa odbędzie się 22.10.2023r. w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10.30. w Domu Parafialnym znajdującym się przy Kościele p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus  przy ul. Garwolińskiej 19 w Siedlcach.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa  polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. (zał. 4 i 5).

Prawa autorskie: 

Prace stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnego  wykorzystywania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania na stronie internetowej  parafii.

Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie  może być obciążona prawami osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek  z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba  wskazana jako autor, jak również jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia  i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Uczeń za pośrednictwem opiekuna prawnego jest uprawniony do wniesienia reklamacji.  Reklamacje związane z konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie  pisemnej, na adres: Parafia p w .Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, 08-110 Siedlce z dopiskiem: Konkurs  o Świętym Janie Pawle II maksymalnie w terminie 14 dni od daty  zakończenia konkursu. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres  ucznia, datę jak i również dokładny opis reklamacji.

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest  Komisja Reklamacyjna. Uczeń może kierować reklamacje w sprawach związanych z udziałem  w konkursie. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych  od otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Organizator kieruje na adres zamieszkania  Ucznia, wskazany
w piśmie reklamacyjnym.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

− Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Organizatora.

− Wszelkie działania podejmowane przez Uczniów w ramach konkursu powinny być zgodne  z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi  obyczajami. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za przekazane  do Organizatora prace. Jakiekolwiek naruszenie czy uzasadnione podejrzenie naruszenia  przez Ucznia warunków określonych w regulaminie, w szczególności poprzez podanie  nieprawdziwych danych osobowych, czy przekazanie prac z naruszeniem praw osób  trzecich, może spowodować cofnięcie wszystkich przysługujących Uczniowi z tytułu  udziału w konkursie uprawnień, łącznie z wykluczeniem z konkursu, a w konsekwencji  cofnięciem przyznanej nagrody, a w sytuacji nagród już przesłanych zobowiązaniem  Ucznia do ich zwrotu.

− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść podanych danych lub przekazanych prac,  o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub prac. W przypadku, gdy treści  przesłane przez Uczniów naruszać będą postanowienia regulaminu, przepisy prawa, prawa  osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, Organizator może  dokonać wykluczenia Ucznia z udziału w konkursie ze skutkiem natychmiastowym.

− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu,  oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

− Uczeń ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w konkursie w każdym czasie. Jednakże, jeżeli  rezygnacja następuje po przesłaniu Organizatorowi pracy, zostanie ona przez Organizatora  uwzględniona wyłącznie wówczas, gdy Uczeń o fakcie rezygnacji zawiadomi Organizatora  przesyłając do niego skan pisma stwierdzającego jednoznacznie rezygnację, podpisanego  przez opiekuna prawnego Ucznia, na adres email: mariaezechiela@gmail.com − Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania konkursu w siedzibie Organizatorów  oraz za pośrednictwem strony: www.teresasiedlce.pl

− Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści regulaminu, z tym jednak  zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa  w konkursie dla Uczestników. Ponadto, zmiana regulaminu może wynikać z okoliczności,  które były niemożliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania.

 

Załącznik do pobrania