„Muszę bardzo mocno być przekonany, że Bóg w swoich dziełach posługuje się ludźmi.
W ten sposób uczynię większy postęp w sprawach, których prowadzenie mi powierza, żyjąc
coraz bardziej niezależnie, mniej uwagi zwracając na sukces. Nieco więcej modlitwy, o wiele

mniej zmartwień i kieratu”.

Bonneveine 1816 – św. Eugeniusz

Moi drodzy Parafianie! Nie tak dawno, bo w maju, a konkretnie 21 w uroczystość oblacką,
związaną z kolejną rocznicą śmierci założyciela, przeżywaliśmy pierwszą rocznicę otwarcia
Domu św. Eugeniusza. Realizujemy myśl, która przyświecała otwarciu, aby miał on charakter
wielopokoleniowy. Widząc jak wiele się tam dzieje, nie będę tutaj wymieniał poszczególnych
spotkań oraz dzieł, które powstały, wystarczy wejść na stronę internetową czy zobaczyć
plakat informacyjny w gablotce parafialnej, aby przekonać się, że Dom tętni życiem. Jest to
miejsce integrujące naszą społeczność parafialną i miejsce niosące pomoc dla wielu ludzi.
Działania te są możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób. Konsultacje z psychologiem,
psychoterapeutą, prawnikiem, pedagogiem, neurologopoedą, doradcą rodzinnym, pomoc dla
osób uzależnionych od alkoholu, korepetycje z chemii, fizyki, angielskiego, matematyki,
języka polskiego dla osób Ukrainy, pomoc terapeuty dla rodziców z wczesnej interwencji i
wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzenie rękodzieła, klubu seniora, biblioteki
parafialnej, kursu obsługi komputera dla osób starszych oraz takie akcje jak poduszkowce,
krąg przyjaciół Jezusa dla dzieci, grupa szachistów, brydżystów za tymi dziełami stoją
konkretne osoby, które poświęcają swój czas dla drugiego człowieka. Nie tak dawno
przeżywaliśmy odpust parafialny i miło było wejść do domu parafialnego i zobaczyć tak
wielu parafian przy kawie, dobrej herbacie, którą przygotował o. Karol oraz jak zawsze
dobrym cieście, które zostało przygotowane przez wolontariuszy na których zawsze można
liczyć. To są momenty, kiedy możemy na chwilę spotkać się, aby porozmawiać, posłuchać
siebie nawzajem. Ku temu również służy kawiarenka parafialna otwarta w pierwszą niedzielę
miesiąca.
Przyszedł czas, aby zrobić kolejny krok do przodu. Po licznych konsultacjach, rozmowach z
niektórymi parafianami, ale również z o. Prowincjałem i oblatami postanowiłem, żeby przy
naszej parafii powstała Fundacja. Skoro powstał dom o nazwie św. Eugeniusza i jego
obraliśmy sobie za patrona to fundacja również musiała być związana z osobą, którą Bóg
posłużył się do założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Bo dzięki
tej osobie jesteśmy również w Siedlcach i tutaj posługujemy. I jeszcze jedna osoba, która

będzie nam patronowała w tym dziele to święta Teresa od Dzieciątka Jezus patronka naszej
parafii.
Bardzo podobają mi się słowa naszego założyciela, który stwierdza: „Muszę bardzo mocno
być przekonany, że Bóg w swoich dziełach posługuje się ludźmi”. To pokazuje, że Eugeniusz
nie szukał tylko siebie, ale potrafił zauważyć, że Bóg do realizacji swoich dzieł posługuje się
wspólnotą w której każdy ma swoje zadanie. To wewnętrzne widzenie, posługiwania się
przez Boga człowiekiem, chroniło go również od nadmiernej pychy i jeszcze bardziej mógł
zobaczyć wielkość Boga oraz docenić obecność drugiego człowieka.
Proces dojrzewania i przygotowania do powstania Fundacji trwał prawie dwa lata.
Fundatorem Fundacji jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z
siedzibą w Poznaniu. Organami Fundacji są: Fundator, Zarząd i Rada Fundacji. Skład
zarządu tworzą następujące osoby: Prezes: o. Piotr Darasz; członek zarządu: Katarzyna
Kozioł; Elżbieta Seroka; Marzena Grochowska. Dziękuję tym osobom za otwartość i
życzliwość wobec pomysłu i przede wszystkim za poświęcony czas. Przy okazji dziękuję
grupie roboczej, która pomagała w przygotowaniu podwalin pod Fundację. Mam nadzieję, że
jej powołanie będzie początkiem wielu nowych inicjatyw, które powstaną dla dobra naszych
parafian.
Za podstawowy cel Fundacji przyjmuje się pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych
Kościoła katolickiego oraz działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej i rozwoju
społeczeństwa polskiego. Wymienię tylko kilka celów określonych w statucie naszej fundacji:
a) działalność związana z formacją duchową, kształtowanie ducha w oparciu o
charyzmat św. Eugeniusza de Mazenoda;
b) wspieranie dzieła Misyjnego Kościoła;
c) prowadzenie parafialnego Domu św. Eugeniusza;
d) aktywizacja środowiska poprzez różne programy społeczno-kulturalne;
e) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
f) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dzieci i
młodzieży oraz prowadzenie świetlic środowiskowych;

i) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
j) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
k) organizowanie i prowadzenie rekolekcji, warsztatów, konferencji, itp.;
l) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
Fundacja może współpracować z wszelkimi osobami i organizacjami, zarówno rządowymi,
jak i pozarządowymi, krajowymi, jak i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny
jest z celami Fundacji. Dziękuję wszystkim, którzy byli włączeni w proces tworzenia i
powstawania oraz realizacji zamierzonego celu. Fundacja daje nam podstawę prawną do
wdrażania pomysłów i projektów, które mają służyć zwłaszcza naszej parafii.

Jedną z pierwszych decyzji fundacji jest powołanie świetlicy środowiskowej o charakterze
profilaktycznym dla 25 dzieci. W jednym, z pomieszczeń znajdujących się w domu
parafialnym dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, pasje i spędzać ze sobą czas
w zajęciach integracyjnych. Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz.
14.00-18.00. Nie byłoby możliwości właściwego zorganizowania takiego podmiotu jakim jest
świetlica środowiskowa gdyby nie powołanie fundacji dzięki, której możemy starać się
pozyskiwać środki na właściwe jej funkcjonowanie i utrzymanie. Na koniec zachęcam do
współpracy ludzi, którym przyświeca chęć pomagania drugiemu człowiekowi i realizowania
ciekawych pomysłów. Kontakt i zapytania prosimy kierować do domu św. Eugeniusza pod
numerem telefonu: 576 448 446
W sprawach zapisów dzieci do świetlicy środowiskowej „Po Aniołami” i innych zapytań
dotyczących świetlicy prosimy dzwonić pod numer telefonu: 510 131 841.